Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2022-07-06 | REDAGUOTA: 2023-09-08

Lietuvos olimpinio ugdymo programa

Lietuvõs olìmpinio ùgdymo programà skirta vaikams ir jaunimui. Jos tikslas – supažindinti jaunąją kartą su olimpiniu sąjūdžiu ir jo tikslais, pagrindiniais principais, padėti suvokti dalyvavimo sportinėje veikloje tikslus, skatinti filosofinį mąstymą apie sportą kaip reiškinį, per sportą ugdyti fiziškai ir dvasiškai stiprią asmenybę. Pradėta rengti trims institucijoms – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui ir Lietuvos olimpinei akademijai – 2000 pasirašius susitarimą dėl ugdymo kokybės tobulinimo bendrojo ugdymo mokyklose ir inicijavus olimpinio ugdymo programos rengimą (nuo 2005 prie šio susitarimo prisidėjo ir Kūno kultūros ir sporto departamentas).

Programos turinio autoriai – Liucija Kalvaitienė, Elena Puišienė, Vytautas Deksnys, Pranas Majauskas, Inga Gerulskienė. Programos esmė – olimpizmas kaip gyvenimo filosofija. Lietuvos olimpinio ugdymo programos priemones numatyta įgyvendinti nuo 2002 vykdant Vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo projektą, kuriuo siekiama, kad olimpizmo idėjos būtų integruojamos į visų tipų (ikimokyklinio, pradinio, vidurinio, gimnazijų, profesinio) ugdymo turinį. Jo pagrindas – žinių ir kilnaus elgesio turinys, padėsiantis jaunam žmogui susikurti olimpinės kultūros pagrindus, kurie sietini su realiomis šiandienos gyvenimo situacijomis. Olimpinis ugdymas apima vaizdinę sporto patirtį, raišką, sporto pasaulio pažinimą, sporto istorijos, bendravimo ir bendradarbiavimo žinias, vertybinių nuostatų ir gebėjimų formavimą. Projekte numatyta pedagogų kvalifikacijos tobulinimas (konferencijos, seminarai), metodinė veikla ir su projekto tematika susiję renginiai. Ugdymo įstaigų renginiams skiriamas projektinis finansavimas konkurso būdu. Daug dėmesio skiriama mokyklų gerosios patirties sklaidai, pedagogai kviečiami dalyvauti vieni kitų renginiuose, jungtis bendroms veikloms, skatinama naujų, netradicinių sportinės veiklos būdų paieška, aktyvūs mokymo(-si) metodai, komandinis darbas. 2002 projekte dalyvavo 29 Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos, 2012–89 mokymo įstaigos. Nuo 2010 į projektą įsijungė ir ikimokyklinės ugdymo įstaigos. Projektą koordinuoja Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidento sprendimu patvirtinta tarpžinybinė Olimpinio švietimo komisija. Pirmosios koordinatorės: Nijolė Sližauskienė, Danutė Jakučiūnienė. 2011–2012 atliekamas projekto mokslinis vertinimas.

author

Inga Gerulskienė, Algimantas Gudiškis

Skip to content