LIETUVOS SPORTO ENCIKLOPEDIJOS PRIVATUMO POLITIKA 

2021 m. vasario 2 d. redakcija 

1. Bendrosios nuostatos

Šis dokumentas (toliau – Privatumo politika) nustato pagrindinius Lietuvos sporto enciklopedijos“ internetinės svetainės (toliau – LSE), atliekamo Jūsų (Vartotojo) Asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus.

Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Vartotojo Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. 

Tvarkydami Asmens duomenis laikomės Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetetingų institucijų nurodymų ir rekomendacijų. 

2. Privatumo politikos sąvokos

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis; 

Vartotojas– bet koks asmuo, kuris naudojasi „Lietuvos sporto enciklopedijos“ svetainės paslaugomis, arba kuris išreiškė ketinimą naudotis.Taip pat asmuo, apie kurį informacija yra pateikta LSE. 

Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.). 

Lietuvos sporto enciklopedijos interneto svetainė – Internetinė svetainė registruota adresu www.lse.ltŠi sąvoka neapima veiklos, kai naršote kitų bendrovių, organizacijų interneto svetainėse, patekdami per „Lietuvos sporto enciklopedijos“ interneto svetainę. 

Prisijungimo duomenys – interneto protokolo (IP) adresas ir interneto paslaugų tiekėjas, naudojamas prijungti įrenginį prie interneto, naršyklės tipas ir versija, laiko zonos nuostatos, naršyklės įskiepio tipas ir versija, operacinė sistema ir platforma, prisijungimo vieta, šrifto kodavimas, visas universalusis adresas (angl.Uniform Resource Locator (URL)), Jūsų peržiūrėti puslapiai. 

Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“. 

3. Asmens duomenų tvarkymo principai

LSE redakcija savo veikloje vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:
– Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
– Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
– Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai:
a) Asmens duomenų subjektas duoda sutikimą, pvz., dėl reklaminės informacijos gavimo;
b) sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra Asmens duomenų subjektas;
c) LSE redakcija yra įpareigota tvarkyti Asmens duomenis pagal įstatymus;
d) Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia LSEredakcija arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
– Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
– Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
– Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
– Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali. 

4. Renkamos informacijos pobūdis

Priklausomai nuo teikiamo pobūdžio LSE gali rinkti šiuos Vartotojo duomenis:
– pretenduojančių patekti į LSE informacija: vardas, pavardė, gimimo data ir vieta, mirties data ir vieta (jeigu žmogus yra miręs), amžiusišsilavinimas, darbinė veikla, sporto pasiekimai, kiti svarbūs sportui nuopelnai ir arba informacija, nuotraukos, apdovanojimai bei duomenys, telefono numeris, el. pašto adresas.;
– komunikacijos ir Vartotojų aptarnavimo informacija: duomenys apie naršymą LSE interneto svetainėje (surenkami naudojant slapukus ir panašias technologijas); susirašinėjimo su LSE informacija (per el. paštą, pritaikytas programas ir pan.), Vartotojo kreipimaisi ir LSE redakcijos atsakymai dėl spręstinų klausimų;
– kiti duomenys: prizų laimėtojų informacija, informacija apie apklausos dalyvius, naujienlaiškių prenumeratoriai. 

5. Duomenis tvarkymo tikslai

Renkamus duomenis LSE naudoja tam, kad galėtų suteikti Jums kokybišką informaciją, taip pat teikti pagalbą, siųsti pranešimus, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vadovautis taikomais teisės aktais. 

Informacijos tvarkymo tikslai:
– svarbios informacijos apie nusipelniusius Lietuvai sporto asmenis biografinių duomenų gavimas.
 tiesioginei rinkodarai bei bendram informavimui apie organizuojamus renginius, naujoves, dalyvavimą projektuose.
LSE internetino svetainei administruoti ir tobulinti, išlaikyti ją saugią ir užtikrinti, jog turinys Jūsų įrenginyje būtų pateiktas pačiu efektyviausiu būdu;
 teisės aktuose numatytų teisinių pareigų vykdymui;
– kitiems tikslams, kuriais LSE redakcija turi teisę tvarkyti Jūsų Asmens duomenis, kai Jūs išreiškiate savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl LSE teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis LSE redakciją įpareigoja atitinkami teisės aktai. Mes galime tvarkyti Asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę duomenų subjekto sutikimą arba duomenis turime teisę tvarkyti teisėto intereso pagrindu. 

6. Duomenų surinkimo būdai

Informaciją apie Jus mes renkame šiais būdais:
 Kai informaciją LSE pateikiate patys (pvz., užpildant pretenduojančio patekti į LSE anketą), mūsų internetinėje svetainėje elektroniniu būdu, teikiant užklausas, paštu, el. paštu, telefonu, tiesioginių vaizdo pokalbių metu, kitomis ryšio priemonėmis);
– Kai informacija apie Jus yra pateikta viešojoje erdvėje (pvz., knygose, informaciniuose portaluose ir pan.);
 Informaciją apie Jus mums gavus iš trečiųjų šalių su kuriomis bendradarbiaujame (pvz., autoriai, valstybės institucijos ir pan.);
 Informaciją apie jus renkame interneto svetainėse naudodami slapukus. Paslaugų naudotojo kompiuteryje įrašomi slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos galima naudoti interneto svetainėse siekiant, kad galėtume suasmeninti turinį bei skelbimus, teikti prieigą prie apsaugotų sričių, visuomeninės medijos funkcijas, analizuoti duomenų srautą ir apsaugoti mus bei paslaugų naudotojus nuo kibernetinio saugumo pavojų. Slapukus galime saugoti jūsų įrenginyje tik tuo atveju, jei jie būtini šios svetainės veikimui. Dėl visų kitų tipų slapukų naudojimo turime gauti jūsų leidimą. 

Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, puslapiuose pasirinktos kalbos nuostatos, prieigos prie svetainės apsaugotų sričių ir pan. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai. 

Pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas / Galiojimo laikas
_uetvid Slapukas naudojamas stebėti veiklai puslapyje Įėjimo į puslpalį metu / 16 dienų
_hjid  Slapukas skirtas rinkti statistikai Įėjimo į puslpalį metu / 1 metai
_gcl_au Slapukas naudojamas sekti konversijas Pirmą kartą apsilankius puslapyje / Iki sesijos pabaigos
_ga Šį slapuką naudoja įrankis “Google Analytics”, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams, kad šie galėtų pagerinti kliento patirtį lankantis svetainėje Pateikus sutikimą / 2 metai
__cfduid Šį slapuką naudoja nustatyti patikimą žiniatinklio srautą Pirmą kartą apsilankius puslapyje / 30 dienų
wordpress_test_cookie Tikrina, ar įjungti slapukai, kad būtų užtikrinta tinkama vartotojo patirtis Pirmą kartą apsilankius puslapyje / Iki sesijos pabaigos

Jūs taip pat turite kitų priemonių valdyti papildomų slapukų, žiniatinklio indikatorių ir panašių technologijų renkamus duomenis, pvz., galite naudoti interneto naršyklės nuostatas, kad apribotumėte trečių šalių slapukų naudojimą arba juos visai išjungti. 

Daugiau informacijos kaip lankomos interneto svetainės gali naudoti slapukus, ir kaip atšaukti sutikimą išvalant arba blokuojant slapukus tiesiog savo interneto naršyklėje galite rasti viešai prieinamuose interneto ištekliuose, pvz. interneto adresais: 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/stop-cookies-installed.html 

http://www.consilium.europa.eu/lt/about-site/cookies/ 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt 

https://support.microsoft.com/lt-lt/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies. 

7. Duomenų tvarkymo trukmė

LSE redakcija Asmens duomenis tvarko tik tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, išskyrus atvejus, kai ilgesnis Asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir jis yra reikalingas (pvz., privalomi dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.). 

8. Duomenų perdavimas

Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus. 

Kitiems tretiesiems asmenims kitu teisėtu pagrindu arba Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo 

9. Kokios Jūsų turimos teisės?

Vartotojas turi šias teises: 

– susisiekti su LSE redakcija ir aptarti kylančius klausimus dėl LSE atliekamo Asmens duomenų tvarkymo; 

– gauti iš LSE redakcijos patvirtinimą, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie Asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija; 

– gauti savo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, prašyti perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui; 

– reikalauti ištaisyti savo Asmens duomenis, jeigu duomenys yra netikslūs, arba papildyti neišsamius duomenis; 

– reikalauti ištrinti savo, kaip LSE Vartotojo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Vartotojo sutikimu, jei Vartotojas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei Vartotojo Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas; 

– reikalauti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą, pvz., laikotarpiui, per kurį LSE redakcija išanalizuos, ar Vartotojas turi teisę prašyti ir praktiškai įmanoma, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti; 

– nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo Asmens duomenys siekiant teisėtų LSE arba trečiųjų šalių interesų, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, taip pat tuo atveju, jeigu Asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant šiuo tikslu vykdomą profiliavimą; 

– nesutikti, kad jam būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Vartotoji. Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su Vartotoju sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba Vartotojas yra davęs aiškų sutikimą tam; 

– atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis. 

Vartotojas savo teises įgyvendina teikdamas konkretų prašymą šioje Privatumo Politikoje nurodytais kontaktais. Vartotojams informacija, susijusi su jų teisių įgyvendinimu, yra teikiama nemokamai. LSE redakcija ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia Vartotojui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Vartotojo prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo arba nurodo neveikimo priežastis. 

Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Kai Vartotojas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, elektroninėmis priemonėmis. 

Vartotojo gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais. 

Jeigu Vartotojas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, Vartotojas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

10. Privatumo politikos atnaujinimas

Kilus poreikiui Privatumo politika gali būti atnaujinama, o esant Privatumo politikos pakeitimų – informacija bus paskelbta www.lse.lt. LSE Privatumo politikos pakeitimus tvirtina LSE mokslinė radekcinė taryba. 

11. Kontaktiniai duomenys

Maloniai prašome kreiptis turint klausimų, prašymų ar pastabų dėl LSE Privatumo politikos arba atliekamo duomenų tvarkymo el. paštu info@lse.lt. 

12. Kita informacija

LSE svetainėje ir produktuose gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Šios trečiųjų šalių interneto svetainės taiko savo privatumo politikas. Jei lankysitės šiose interneto svetainėse, Jums bus taikomos jų atitinkamos politikos.