Skip to main content
IŠPLĖSTINĖ PAIEŠKA

PASKELBTA: 2023-02-27 | REDAGUOTA: 2023-09-07

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga

Šiáurės Amèrikos lietùvių fi̇̀zinio áuklėjimo ir spòrto są́jungaŠALFASS (1947–1965 Vyriáusiasis fi̇̀zinio áuklėjimo ir spòrto komitètas), visuomeninė organizacija, vienijanti Šiaurės Amerikos lietuvių sporto klubus, koordinuojanti jų veiklą, organizuojanti geriausių Šiaurės Amerikos lietuvių sportininkų išvykas rungtyniauti į kitus žemynus, šalis, palaikanti ryšius su Pasaulio lietuvių bendruomene (PLB), Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjunga (ALFAS) ir Lietuvos Respublikos sporto organizacijomis, siekianti ir skatinanti lietuvių kilmės išeivių lietuvybės išlaikymą. 1947 Vokietijoje įkurtas Vyriausiasis fizinio auklėjimo ir sporto komitetas vadovavo visos Vokietijos lietuvių išeivių sportui. 1949 daugumai lietuvių išeivių persikėlus į Jungtines Amerikos Valstijas, Kanadą, Australiją, jo veikla 1951–1952 atnaujinta Čikagoje, jis vienijo Amerikos ir Kanados lietuvių sporto organizacijas. 1965 Clevelande vykusiame sporto vadovų suvažiavime fizinio auklėjimo ir sporto komiteto vardas buvo pakeistas į Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungą (ŠALFASS).

1947 fizinio auklėjimo ir sporto komitetas vienijo 24 sporto klubus, kuriuose buvo 383 nariai, ŠALFASS 2006 – 28 klubus, turinčius 868 narius, 2011 – daugiau kaip 30 klubų, turinčių apie 1000 narių.

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga 1957–1969 leido žurnalą Sportas, 1978 Toronte surengė pirmąsias ir 1983 Čikagoje antrąsias Pasaulio lietuvių sporto žaidynes. Nuo 1951 atskiri Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos sporto klubai organizuoja Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos metines žaidynes. Vyksta kasmetiniai ŠALFASS suvažiavimai.

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos garbės nariai: Juozas Bačiūnas (nuo 1963), Pranas Berneckas (nuo 1979), Algirdas Bielskus ir Bronius Keturakis (nuo 1983), Vytautas Grybauskas (nuo 1986), Sigitas Krašauskas (nuo 1990), Pranas Mickevičius (nuo 1991), Zigmas Žiupsnys (nuo 1992), Pranas Gvildys (nuo 1994), Rimantas Dirvonis (nuo 1996), Valdas Adamkus (nuo 1997), Aleksandras Vakselis ir Kazimieras Sapočkinas (nuo 1998), Jonas Nešukaitis (nuo 1999), Antanas Supronas (nuo 2000), Remigijus Gaška (2001), vyskupas Paulius Baltakis ir Elvyra Vodopolienė (nuo 2003), Kęstutis Čerkeliūnas (nuo 2005), Aleksas Lauraitis (nuo 2006), Edvardas Šulaitis ir Jonas Gustainis (nuo 2008).

Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos pirmininkai: Leonas Baltrūnas (1946), Zenonas Puzinauskas (1947–1949), Valdas Adamkavičius-Adamkus (laikinasis – 1949, 1950), Zenonas Puzinauskas (1952), Bronius Keturakis (1952–1956), Algirdas Nasvytis (1956–1959), Aleksandras Vakselis (1959–1961), Jaunutis Pijus Nasvytis (1961–1965), Jonas Gustainis (1965), Sigitas Krašauskas (1965–1968, 1970–1972), Algirdas Bielskus (1968–1970), Jonas Baris (1972–1974), Edmundas Ringus (1974–1976), Pranas Berneckas (1976–1981, 1984–1987), Valdas Adamkus (1981–1984, 1987–1991), Audrius Šileika (1991–2001), Rimantas Dirvonis (2001–2004), Kazimieras Deksnys (2004–2007), Laurynas Misevičius (nuo 2007).

L: K. Čerkeliūnas, P. Mickevičius, S. Krašauskas Išeivijos lietuvių sportas 1944–1984 Toronto 1986; S. Krašauskas Penkiasdešimt sportinės veiklos metų išeivijoje Toronto, Ontario 2001.

Galerija

author

Laurynas Misevičius, Stanislovas Stonkus

Skip to content